Als Brandweerdiensten - Service Pompiers - Feuerwehrdienst ivzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hieromtrent of contact met ons op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Brandweerdiensten - Service Pompiers - Feuerwehrdienst ivzw
Sint-Pieterstraat 6
B-8906 Ieper
brandweer@esi.be
Tel.: +32 (0) 51 249 250

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Brandweerdiensten - Service Pompiers - Feuerwehrdienst ivzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • voor de opmaak van waakvlamovereenkomsten
  • adminsitratieve doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoongegevens van u vragen en opslaan:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

  • het opmaken van facturen door middel van een online boekhoudprogramma;

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij die wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoongegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn

Brandweerdiensten - Service Pompiers - Feuerwehrdienst ivzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, in dit geval 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement kun je terug vinden hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging privacy statement

Brandweerdiensten - Service Pompiers - Feuerwehrdienst ivzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 7 mei 2018.